دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان  دفتر توانمند سازی و آموزشهای کاربردی
 
         

ردیفشناسه دورهنام دورهظرفیتتعداد ساعت دورهمحل برگزارینام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامتاریخ امتحانشهریه (ریال)شماره تماسوضعیت برگزاری 
19001آمادگي آزمون طراحي، نظارت معماري(طراحي)2040دانشکده فني و مهندسي 1 مهر96/05/1096/06/2596/09/253,800,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
29002آمادگي آزمون طراحي و نظارت معماري(نظارت)2018دانشکده فني و مهندسي 1 مهر96/02/2596/03/2596/05/252,500,00009183886991در حال ثبت نام ثبت نام
39003اموزش مدلينگ خلاقيت در معماري با نرم افزار 3DMAX2022کارگاه کامپيوتر 1 مهر96/05/1096/06/2596/09/101,850,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
49004تحليل آماري با نرم افزار SPSS2024دانشکده ادبيات و علوم انساني 1 آبان96/05/1096/07/2096/09/101,000,00009183362257در حال ثبت نام ثبت نام
59005کارآفريني SYB ويژه اساتيد1517دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مرداد و شهريور96/03/2196/05/1596/06/20500,00009183882815در حال ثبت نام ثبت نام
69006کارآفريني SYB (پذيرش دانشجو و آزاد)1517دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه 16،17 و 18 مرداد 9696/03/2196/05/1596/06/20500,00009183882815در حال ثبت نام ثبت نام
790073D مکس با فرمهاي پارامتريک2030دانشکده فني و مهندسي 1396/07/0196/05/0796/06/2596/08/301,850,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
890083D مکس با فرمهاي پارامتريک2030دانشکده فني و مهندسي 1396/07/0196/05/0796/06/2596/09/102,850,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
99009آموزش نرم افزار سه بعدي HFSS (شبيه سازي ساختارهاي فرکانس بالا)3030دانشکده فني و مهندسي 15 مهر96/05/1196/07/1496/07/142,000,00009187401823در حال ثبت نام ثبت نام