دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان  دفتر توانمند سازی و آموزشهای کاربردی
 
         

ردیفشناسه دورهنام دورهظرفیتتعداد ساعت دورهمحل برگزاریزمان برگزاریتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامتاریخ امتحانشهریه (ریال)شماره تماسوضعیت برگزاری 
19001آمادگي آزمون طراحي، نظارت معماري(طراحي)2040دانشکده فني و مهندسي1 تير96/02/2596/03/2596/05/253,800,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
29002آمادگي آزمون طراحي و نظارت معماري(نظارت)2018دانشکده فني و مهندسي1 تير96/02/2596/03/2596/05/252,500,00009183886991در حال ثبت نام ثبت نام
39003اموزش خلاقيت در معماري با نرم افزار 3DMAX2022کارگاه کامپيوتر1 تير96/02/2596/03/2596/04/253,800,00009186801876در حال ثبت نام ثبت نام
49004تحليل آماري با نرم افزار SPSS2024دانشکده ادبيات و علوم انساني3تير96/03/0496/04/0196/04/101,000,00009183362257در حال ثبت نام زمان ثبت نام به پایان رسیده است